Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego oPsie.pl z dnia 19 stycznia 2017 r.

Rozdział I. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy oPsie.pl, udostępniony w sieci internet pod adresem http://oPsie.pl, zwany dalej Serwisem.

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-715, przy ul. Okrzei 1A, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000199369, posługującą się numerem NIP 5213288588.

 

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

  • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie,
  • Konto – dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i prawidłowym zalogowaniu się część systemu teleinformatycznego Serwisu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych zgromadzonych w Serwisie,
  • Post – komentarz dodany przez Użytkownika pod artykułem,
  • Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie.

 

Rozdział II. Warunki ogólne korzystania z Usług

3.1. Korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

3.2. Każdy Użytkownik korzysta z Usług świadczonych poprzez Serwis dobrowolnie.

3.3. Prawidłowe korzystanie z pełni Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, lub urządzenia mobilnego, czyli smartfona lub tabletu, wyposażonego w system operacyjny (np. Windows, Mac OS, Linux, Android lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Safari lub podobną).

 

Rozdział III. Rejestracja w Serwisie, ochrona danych osobowych

4.1. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik tworzy własny Profil, podając w tym celu następujące dane:

a) adres poczty elektronicznej,

b) nazwa użytkownika (nick),

4.3. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych informacji, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (url),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł do Serwisu,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.

e) innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

4.5. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisach może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) lub dostępu do przechowywanych plików tego rodzaju na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4.6. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi  konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

4.7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

4.8. Szczegółowe informacje o zasadach przechowywania informacji, o którym mowa w ust. 4.5, określa „Polityka Prywatności”.

 

5.1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności:

a) cel rejestracji Użytkownika w Serwisie jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,

d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści lub zamieszcza reklamy w Postach.

5.2. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania działań będących podstawą do rozwiązania umowy. W tym celu Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy, nie krótszy niż 3-dniowy termin, po bezskutecznym upływie którego może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

5.3. Usługodawca składa Użytkownikowi wszelkie oświadczenia, o których mowa w ust. 7.2, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Użytkownika w jego Profilu adres poczty elektronicznej.

5.4. Postanowienia ust. 5.2-5.3 stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania świadczenia poszczególnych Usług w Serwisie przez Usługodawcę lub osobę trzecią.

5.5. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności w Serwisie bądź poprzez skierowanie przez Użytkownika oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@opsie.pl.

5.6. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Usług świadczonych poprzez Serwis, Użytkownik traci dostęp do Usług.

 

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron

6.1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) poszanowania obowiązującego porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, a także zasad netykiety,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem,

d) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,

e) nie podejmowania innych działań niezgodnych z celem korzystania z Usług.

6.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności jego hasła dostępowe do Serwisu.

6.3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie reklamy oraz inne informacje o charakterze komercyjnym wyłącznie w ramach Usług do tego przeznaczonych. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać takich danych na Forum.

6.4. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu w celu agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką Serwisu.

 

7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.

7.3. Usługodawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Serwisu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników o planowanych pracach konserwacyjnych z wyprzedzeniem.

 

8.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.

8.2. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.

8.3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

8.4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji Serwisu lub Usługodawcy.

 

9. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,

b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,

c) rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody,

d) rozpowszechniać treści, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że usługodawca przewidział taką możliwość,

e) zbierać i przetwarzać, przy użyciu Usług, danych osobowych innych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, w sposób niezgodny z przepisami prawa.

 

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności za treści oraz dane rozpowszechnione w Postach.

10.2. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności każdy Post, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych lub jeśli są one niezgodne z niniejszym regulaminem.

 

Rozdział V. Warunki i rodzaje świadczenia Usług

11.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

11.2. Usługodawca może trwale zablokować bądź czasowo zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,

b) Użytkownik dopuszcza się naruszenia przepisów prawa,

c) sposób korzystania z Postów bądź treści rozpowszechnianie w Postach pozostają w sprzeczności postanowieniami Regulaminu,

d) Posty mają charakter reklamowy bądź spamerski.

11.4. Usługodawca może, według własnego uznania:

a) moderować treści pochodzące od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem w Postach,

b) wprowadzać rodzaje Postów niedostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników.

 

 

Rozdział VII. Reklamacje

12.1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności:

a) sposobu lub jakości świadczenia Usług,

b) działalności Serwisu.

12.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres kontakt@opsie.pl bądź pocztą na adres: CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O., ul. Okrzei 1A,  03-715 Warszawa, wskazując równocześnie:

a) dane identyfikacyjne użytkownika,

b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) roszczenie Użytkownika.

12.3. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 16.2., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

12.4. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 16.3 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

12.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, stosownie do żądania Użytkownika, Usługodawca rozpoczyna świadczenie reklamowanej Usługi w sposób zgodny z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem.

12.6. Jeśli reklamacja dotyczy sposobu wykonania usługi turystycznej Usługodawca wskazuje Użytkownikowi prawidłowy sposób złożenia reklamacji, w szczególności wskazując podmiot będący organizatorem imprezy.

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

13.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.

13.2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

13.3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

13.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017.